Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

PROFOTBALISTY.CZ s.r.o.

IČO: 07292716

DIČ: CZ07292716

Adresa: Žirovnická 2389/1a, Praha 10 – Záběhlice, 106 00

Email: info@profotbalisty.cz

www: www.profotbalisty.cz
(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.profotbalisty.cz (dále je „internetový obchod“).
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.
Informace o zboží a cenách
Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny orientačně s ohledem na zakázkovou výrobu. Proto prodávající zašle přesnou cenu výrobku zákazníkovi v emailové komunikaci.
Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.
Nezávazná poptávka, objednávka a uzavření kupní smlouvy
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám. 
Kupující provádí objednávku prostřednictvím emailu, ve kterém specifikuje své požadavky.
Při zadávání nezávazné poptávky si kupující vybere typ zboží a specifikuje své požadavky ohledně počtu kusů, barev, potisku, atd.
Před odesláním nezávazné poptávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do nezávazné poptávky vložil. Nezávaznou poptávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím tlačítkem „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti nezávazné poptávky je vyplnění všech povinných údajů v poptávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
Neprodleně po obdržení nezávazné poptávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení nezávazné poptávky na emailovou adresu, kterou kupující zadal. Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku potvrzení objednávky ze strany kupujícího emailem, kde je uvedena cena produktu a jeho specifikace.
Prodávající si vyhrazuje zrušit takto potvrzenou objednávku.
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí nezávazné poptávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení nezávazné poptávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.
Platební podmínky a dodání zboží
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na bankovní účet, který uvede prodávající v daňovém dokladu.
Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Kupní cena je splatná do data uvedeného na daňovém dokladu, který je kupujícímu zaslán na jeho emailový kontakt.
V případě, že platba nebude na bankovní účet připsána do data splatnosti, bude kupující vyzván k uhrazení.
Zboží je kupujícímu dodáno: na adresu určenou kupujícím objednávce nebo osobním odběrem v provozovně prodávajícího nebo na jinak smluveném místě. Volba způsobu dodání se domlouvá při potvrzení objednávky.
Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení nezávazné poptávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. O takové skutečnosti je nutné sepsat s dopravcem protokol, případně pořídit obrazový záznam.
Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V.
Odstoupení od smlouvy
Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
Odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní nelze v případě, kdy si zákazník nechal zboží uzpůsobit na míru nebo byla do zboží zhotovena rytina s požadovaným textem zákazníka.
Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí takového odstoupení.
Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VI.
Práva z vadného plnění
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: opravu zboží.
Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, při větším počtu vad zboží.
Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
Volbu způsobu reklamace má kupující.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII.
Doručování
Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

VIII.
Řešení sporů
Spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné obecné soudy dle zákona o občanském soudním řízení. Prodávající bude přednostně usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím.

IX.
Závěrečná ustanovení
Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 4. 2020

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRO SPLNĚNÍ SMLOUVY NEBO PRO PROVEDENÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

  1. ÚČEL DOKUMENTU
  2. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“) v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy mezi Vámi a správcem a v souvislosti se splněním uzavřené smlouvy.
  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1.       Správcem Vašich osobních údajů je společnost Profotbalisty.cz s.r.o., IČ 048 45 005, se sídlem Žirovnická 2839/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 254556.

2.2.       Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování: Žirovnická 2839/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10, email: info@profotbalisty.cz, +420 777 557 359.

2.3.       Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  1. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.       V souvislosti s uzavřenou smlouvou správce zpracovává Vaše osobní údaje v tomto rozsahu:

3.1.1.    Identifikační údaje: jméno, příjmení;

3.1.2.    Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail, adresa;

3.1.3.    Fakturační údaje  (v případě OSVČ): IČ, DIČ, místo podnikání

3.1.4.    Údaje o provedených nákupech,

3.1.5.    Informace z internetového prohlížeče, který využíváte.

3.2.       V souvislosti se zpracováním Vaší nezávazné poptávky správce zpracovává Vaše osobní údaje v tomto rozsahu:

3.2.1.    Identifikační údaje: jméno, příjmení;

3.2.2.    Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail

  1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.       Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy mezi Vámi a správcem (např. zaslání individualizované cenové nabídky zboží na základě Vaší žádosti) nebo pro splnění takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a případně pro plnění povinností stanovených právními předpisy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. vedení účetnictví, plnění povinností k orgánům dohledu apod.).

  1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.       Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. Tento účel zahrnuje také evidenci v databázi klientů správce a registraci na portálu.

5.2.       V souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a s uzavřenou smlouvou a poskytovanými službami je správce oprávněn Vaše osobní údaje v přiměřeném rozsahu využívat za účelem zasílání aktuálních informací o produktech a službách poskytovaných správcem.

5.3.       Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 nařízení, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobný způsobem významně týkalo.

  1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.       Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

6.2.       V případě, že k uzavření smlouvy nedojde, budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu šesti měsíců od jejich poskytnutí.

  1. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.       Správce může dále předávat osobní údaje třetím stranám, pokud to vyplývá z právních předpisů nebo z povahy smluvního vztahu, kterými mohou být státní orgány a další subjekty v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. orgány dohledu, soudy apod.)

7.2.       Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako zpracovatelé, na základě smlouvy se správcem, kterými mohou být:

7.2.1.       osoby podílející se na dodání zboží či služby na základě smlouvy uzavřené s klientem,

7.2.2.       subjekty zajišťující správu softwaru správce, hostingové služby, jiné IT služby a provoz webových stránek www.profotbalisty.cz,

7.2.3.       subjekty zajišťující marketingové aktivity pro správce,

7.2.4.       subjekty zajišťující doručování,

7.2.5.       subjekty poskytující poradenství správci (např. účetní, advokáti).

7.3.       Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1.       Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

8.1.1.    požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,

8.1.2.    požádat správce o kopii těchto osobních údajů,

8.1.3.    požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů,

8.1.4.    požádat správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

8.1.5.    požádat správce o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,

8.1.6.    na přenositelnost Vašich osobních údajů,

8.1.7.    vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

8.2.       Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3.       Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a záleží tedy pouze na Vašem rozhodnutí, zda správci osobní údaje pro takové účely poskytnete. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 Profotbalisty.cz s.r.o.

Odstoupení od kupní smlouvy – formulář.

VEL.Výška (cm)Hrudník (cm)Pas (cm)Boky (cm)
S159-17188-9674-7988-94
M172-17796-10084-8896-100
L178-183100-10488-92100-104
XL184-189104-10892-96104-108
XXL190-195108-11296-100108-112
3XL196-201112-118100-106112-118
4XL202-207118-124106-112118-124
5XL208-212124-130112-118124-130